சக்கரம்

தனியனாய்!

வளர்ந்து
நட்பு கூடி

வாழ்வு பெற்று
உறவு விரிந்து

மக்கள் பிறந்து
மக்கள் பிரிந்து

உறவு சிறுத்து

நட்பு விலகி

தனியனாய்!

    வை. செந்தில்வேல்
    08/14/2008

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s